قرآن http://quran26.mihanblog.com 2017-03-26T23:35:09+01:00 text/html 2011-05-16T15:43:27+01:00 quran26.mihanblog.com soroosh gholami گناه و آثار آن (3) http://quran26.mihanblog.com/post/17 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مقدمه&nbsp;<br>شهید بزرگوار (آیت الله دستغیب) در مقدمه اش آثار نیک تقوی را از آیات و اخبار وخطبه نهج البلاغه بر می شمرد و پس از متوجه ساختن خواننده به اهمیت تقوا، معنی و حقیقت آن که انجام واجبات و ترک محرمات است را با بیانی شیوا ثابت می کند و در زمین مساعد تخم عمل به هر کمی باشد بارور میشود ولی با آفت گناه کوه عمل نیز کاهی نمی ارزد.&nbsp;<br>رویهم رفته ارزش هر کس به اندازه تقوای او است و می دانیم که تقوی را مراتب متعدد و مختلفی است و نخستسن مرتبه آن ترک گناهان و انجام واجبات است و مرتبه دوم تهذیب نفس و آراسته شدن به ملکات فاضله است و در مرتبه سوم از غیر خدا بریدن و یکباره به او پیوستن است.&nbsp;<br>1- شرک بالله&nbsp;<br>اولین گناه کبیره شرک بخدای تعالی است و به کبیره بودن آن، حضرت رسول و حضرت امیر المؤمنین و صادق و کاظم و رضا و جواد علیهم السلام تصریح فرموده اند بلکه از حضرت صادق(ع) آمده است که از هر گناه کبیره بزرگتر شرک بخداست.&nbsp;<br>و دلیل بر اینکه بزرگترین گناهان کبیره است فرمایش پروردگار است که می فرماید:&nbsp;<br>«خدا نمی آمرزد شرک آورده شده با او را اگر کسی مشرک از دنیا برود آمرزیده شدنی نیست، و غیر شرک را از هر که بخواهد می آمرزد.» یعنی غیر از شرک قابل آمرزش است.&nbsp;<br>و نیز می فرماید: «کسی که به خدا شرک آورد خدا بهشت را برا او حرام فرموده و جایگاهش دوزخ است و برای ستم کنندگان یاری کنندگانی نیست.»<br>چون کبیره بودن گناه شرک نزد هر مسلمانی بدیهی است ذکر سایر آیات شریفه و روایات وارده در بزرگی این گناه لزومی ندارد، چیزی که مهم است دانستن معنی شرکت و مراتب آن است.&nbsp;<br>2- یأس&nbsp;<br>دوم از گناهان کبیره ناامیدی از رحمت الهی است. «الیأس من روح الله» روح در لغت نسیمی را می گویند که انسان از آن لذت و راحتی می برد. چون سبب یأس از پروردگار عالم اعتقاد نداشتن بقدرت و کرم و رحمت بی پایان او است در قرآن مجید آنرا از صفات کفار قرار داده و می فرماید «ناامید از رحمت الهی نمی شود مگر کسی که کافر است.»<br>پس از شرک هیچ گناهی بزرگتر از یأس نیست زیرا هر گناهی که از شخصی سر می زند تا وقتی که مأیوس نباشد ممکن است در صدد توبه برآمده و با استغفار آمرزیده شود ولی شخص مأیوس آمرزیده شدنی نیست زیرا امیدی به آمرزش و مغفرت خدا ندارد تا توبه نماید.&nbsp;<br>از این گذشته یأس سبب جرأت بر جمیع گناهان می گردد چون شخص می گوید من که معذب خواهم بود چرا خودم را از شهوت دنیا محروم نمایم؟&nbsp;<br>3- آدمکشی&nbsp;<br>سوم از گناهان کبیره کشتن کسی است که خدا و پیغمبر(ص) اذن در کشتن نداده اند. دلیل بر کبیره بودن آن، در روایاتی که از حضرت رسول و حضرت امیر و حضرات صادق و کاظم و رضا و جواد علیهم السلام وارد شده بکبیره بودن آن تصریح فرموده اند.&nbsp;<br>بعلاوه از گاناهانی است که خدایتعالی در قرآن مجید صریحا بر آن وعده عذاب داده از آن جمله می فرماید: «هر کسی مؤمنی را از روی عمد و قصد بکشد پاداشش دوزخ است، در حالی که در آن جاودان می باشد و خشم خدا بر او است و او را از رحمت خود دور ساخته و عذاب بزرگی را برایش آماده ساخته است.»<br>انتهار هم قتل است:&nbsp;<br>خداوند در سوره نساء آیه 33 می فرماید: خودتان را به ناحق نکشید یا اینکه نفس خود را نکشید و خود را برای بتان قربانی نکنید. یا اینکه در هنگام غضب خود را انتحار نکنید، بدرستی که خداوند بشما اهل ایمان مهربان است، و کسی که از روی تعدی و تجاوز بغیر و ستم بر خود قتل نفس نماید، زود باشد که او را در آتشی سخت در آوریم و این بر خدا سهل و آسان است.&nbsp;<br>4- دروغ&nbsp;<br>یکی از مبتلابه ترین گناهان، دروغ است که بکبیره بودنش تصریح شده، شیخ انصاری علیه الرحمة در کاسب محرمه می فرماید، دروغ گفتن حرام است بحکم قطعی بشری و جمیع ادیان آسمانی و در شرع مقدس اسلام حرمت آن به ادله اربعه: کتاب، اجماع، سنت و عقل ثابت است و کبیره بودنش از قرآن و احادیث استفاده می گردد.&nbsp;<br>دروغ از بزرگترین کبائر:&nbsp;<br>رسول خدا(ص) فرمود: بزرگترین گناهان کبیره، شرک و عقوق والدین و قول باطل یعنی دروغ می باشد.<br>لعن ملک و بودی گند: <br>رسول خدا(ص) فرمود: مؤمن هر گاه بدون عذر دروغی بگوید هفتاد هزار ملک او را لعنت می کنند و بوی گندی از قلبش بیرون می آید که تا بعرش می رسد و خداوند بسبب این دروغ گناه هفتاد زنا که کمترین آن زنای با مادر است برای او می نویسد.&nbsp;<br>قرآن مجید و دروغ:&nbsp;<br>در سوره نحل می فرماید: جز این نیست که می بافند دروغ را کسانی که ایمان نیاورده اند و تصدیق نکرده اند نشانه های خداوند را. یعنی دروغگو ایمان به آیات خداوند ندارد.&nbsp;<br>و از چند آیه قرآن استفاده می شود که دروغگو مستحق لعنت و سزاوار خشم پروردگار است. (سوره 24 آیه 7)&nbsp;<br>آیات و اخبار وارده در بزرگی گناه دروغ و شدت عقوبت و مفاسد و زیانهای مترتبه بر آن زیاد که مرحوم حاجی نوری علیه الرحمه برای اختصار و آسانی حفظ آن چهل مورد را شماره کرده بدین قرار: (در کتاب به همه موارد پرداخته شده است. موارد اشاره شده در این مقاله 25)&nbsp;<br>1- دروغگو قابل رفاقت، اتهاد و برادری نیست. 2- دروغگو مروتش از همه خلق کمتر است. 3- دروغگو ایمان ندارد. 4- دروغ اثم و گناه است. 5- دروغگو ملعون است. 6- دروغگو تخم دشمنی و کینه را در دلها می کارد. 7- دروغ از شراب بدتر است. 8- بوی گند دروغ 9- خداوند دروغگو را لعنت می فرماید. 10- فرار ملک. 11- بوی گند دروغ تا به عرش می رسد. 12- ملائکه مقربین دروغگو را لعنت می کنند. 13- دروغ خراب کننده ایمان است. 14- دروغ قول زور است. 15- دروغگو رو سیاه است. 16- دروغ نشانه یک نفاق است. 17- دروغ زشت ترین مرضهای نفسانیه است. 18- دروغ انگشت پیچ شیطان است. 19- دروغ بدترین رباهاست. 20- دروغ دری از درهای نفاق است. 21- دروغگو از نماز شب محروم است. 22- دروغ بزرگترین خبائث است. 23- دروغ صاحبش را هلاک می کند. 24- خداوند دروغگو را هدایت نمی کند. 25- دروغ فسق است.&nbsp;<br>5- عقوق والدین&nbsp;<br>پنجمین از گناهان کبیره عقوق والدین است چنانچه حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امیر المومنین(ع) و حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت جوال علیهم السلام در روایاتیکه در شماره کبائر از ایشان رسیده بکبیره بودنش تصریح فرموده اند بلکه از پیغمبر اکرم(ص) چنین رسیده است که از هر گناه کبیره بزرگتر شرک بخدا و عقوق والدین است و نیز از گناهانی است که در قرآن مجید و احدایث صحیحه بر آم وعده عذاب داده شده است.&nbsp;<br>در قرآن مجید از قول عیسی بن مریم حکایت می فرماید: «که خداوند مرا نیکوکار به مادرم قرار داد و مرا ستمکار و بد عاقبت قرار نداد بسبب ترک نیکی به مادرم» و سبب اینکه ذکر پدر نکرده اینست که آن حضرت پدر نداشت و لذا قبل از این آیه در حکایت حضرت یحیی (ع) ذکر پدر و مادر هر دو شده است.&nbsp;<br>عقوق والدین و اخبار:&nbsp;<br>پیغمبر اکرم(ص) فرمود: کسیکه والدین خود را بیازارد مرا اذیت کرده و کسی که مرا بیازارد خدای را آزرده و آزار کننده خدا ملعون است.<br>و همچنین فرمود: عاق والدین هر عملی که می خواهد بجا آورد، هرگز داخل بهشت نخواهد شد.&nbsp;<br>و نیز پیغمبر اکرم(ص) فرمود: سه طایفه اند که در روز قیامت خداوند با ایشان سخن نمی فرماید و نظر رحمت به آنها نمی کند و ایشان را پاک نکرده و از برای آنها عذاب دردناکی است ایشان شرابخواران و تکذیب کنندگان بقدر الهی و عاق والدین اند.<br>6- قطع رحم&nbsp;<br>ششم از گناهان کبیره قطع رحم است حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت جوال علیهم السلام بکبیره بودنش تصریح فرموده اند و نیز از گناهانی است که در قرآن مجید وعده آتش بر آن وارد شده و مورد لعن پروردگار عالم است و او را خاسر نامیده است. از حضرت سجاد(ع) مرویست که فرمود: از مصاحبت قاطع رحم بپرهیز که او را در سه جای قرآن ملعون یافتم. (1- سوره 2 آیه 25، 2- سوره 13 آیه 26، سوره 47 آیه 24 و 25)&nbsp;<br>بدترین اعمال نزد خدا:&nbsp;<br>مردی به پیغمبر(ص) عرض کرد: کدام عمل نزد خداوند بدتر و مبغوضتر است؟ فرمود: شریک قرار دادن برای او، گفت پس از آن چیست؟ فرمود قطع رحم، گفت پس از آن چیست؟ فرمود امر به منکر و نهی از معروف.<br></font></font><br> text/html 2011-05-16T13:29:29+01:00 quran26.mihanblog.com reza khosravany نرم افزار های قرآنی برای موبایل http://quran26.mihanblog.com/post/16 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در این پست سه&nbsp; نرم افزار قرآنی دیگر را برای موبایل آماده کرده ایم .<br><br>۱. اذان گوی<a href="http://raze76.persiangig.com/Belal%5Bashoora.ir%5D.jar" target="" title=""> بلال </a><br><br>۲.<a href="http://raze76.persiangig.com/HamrahNemooneh%2Btafsir%5Bashoora.ir%5D.jar" target="" title="">همراه نمونه</a> که یکی از بی نظیر ترین نرم افزار های قرآنی موبایل است. همراه با دوره کامل تفسیر نمونه <br><br>۳.&nbsp; نسخه همراه با ترجمه <a href="http://www.persiangig.com/va/img/in/none.gif" target="" title="">مفاتیح الجنان</a></font></font> <br><br><br><br><br> text/html 2011-05-15T19:01:48+01:00 quran26.mihanblog.com reza khosravany حقوق زن در اسلام http://quran26.mihanblog.com/post/15 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">۱. در این قسمت سعی شده به پاسخ برخی از دوستان که هرجا بحث دین میشود مسئله حقوق زن را پیش می آورند و شبه وارد میکنند . مطالبی نوشته شده تا این شبهه را بر طرف کند .</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">۲. در ابتدا ایه های ارث در قرآن را میءآورم &nbsp;:</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font><b><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">سوره نساء آیه۱۱</font> </font></font></span></b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">یُوصِیكُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">حَظِّ الأُنثَیَیْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">مِّنْهُمَا</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ یَكُن لَّهُ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَآؤُكُمْ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِّنَ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِیما حَكِیمًا</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">.</font></font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333"> </font></font></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">خدا در مورد فرزندانتان به شما سفارش م</font>یکند که</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><b><span style="color: red; font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">سهم پسر برابر سهم دو دختر است</font></font></span></b><span dir="ltr" style="font-family: Arial;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">. </font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و اگر دختر باشند و</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بیش از دو تن، دو سوم میراث از آنهاست. و اگر یک دختر بود نصف برد و اگر مرده را</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">فرزندی باشد هر یک از پدر و مادر یک ششم میراث را برد. و اگر فرزندی نداشته باشد و</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">میراث بران تنها پدر و مادر باشند، مادر یک سوم دارایی را برد. اما اگر برادران</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">داشته باشد سهم مادر، پس از انجام وصیتی که کرده و پرداخت وام او یک ششم باشد. و</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شما نمیدانید که از پدران و پسرانتان کدامیک شما را سودمند تر است. اینها حکم</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">خداست، که خدا دانا و حکیم است</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify;"><b><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">سوره نساء آیه ۱۷۶</font></font></font></span></b></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333"> </font></font></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیكُمْ فِی الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">یَرِثُهَآ إِن لَّمْ یَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">وَاللّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 204, 255); font-family: Arial;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">.</font></font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333"> </font></font></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">از</font></font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">تو فتوی می خواهند ، بگوی که خدا در باره کلاله برایتان فت</font>وی می دهد، : هر گاه مردی</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">که فرزندی نداشته باشد بمیرد و او را خواهری باشد ، به آن خواهر نصف میراث او می</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">رسد اگر خواهر را نیز فرزندی نباشد ، برادر از او ارث می برد اگر آن خواهران دو تن</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بودند ، دو ثلث دارایی را به ارث می برند و </font></font><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اگر چند برادر و خواهر بودند ،</font></font></b></span><b><span dir="ltr" style="color: red; font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="color: red; font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">هر مرد برابر دو زن می برد</font></font></span></b><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">خدا برای شما بیان می کند تا</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">گمراه نشوید ، و او از هر چیزی آگاه است</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Arial; direction: rtl;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-family: Arial; direction: rtl;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">۳. همیشه ارث زنان نصف مردان نیست بلکه هر سه حالت وجود دارد :</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">۱.</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">(فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.</font></font></span></p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">۲.</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">۳.</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد،</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دختر دو برابر پسر ارث می برد. (۲)</font></font></span></p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بنابراین ،</font></font><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد</font></font></b></span><b><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بیشتر است</font></font></span></b><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> و فقط در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر</font></font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">۵. قبل از پاسخ به سوال بالا، این نکته را هم یاد اوری کنم که اسلام در زمان خود ، برای اولین بار برای زن ارث و حقوق تعیین کرد و از این لحاظ ایینی انقلابی بود . </font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">۶. در پاسخ به آن سوال ، دو حدیث از معصومین را مثال می آورم :</font></font></span><span dir="ltr" style="color: teal; font-family: Tahoma;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></span><span style="color: teal; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">امام رضا علیه السّلام در پاسخ به این سؤال فرمود: «زن وقتی که شوهر کرد،</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: teal; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: teal; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهدۀ مرد است و مرد باید</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: teal; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: teal; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق</font></font></font></span><span dir="ltr" style="color: teal; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></font></span><span style="color: teal; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">مرد بیشتر است».</font></font></font></span></p><span style="color: teal; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#333333">امام صادق علیه السّلام فرمود :«علتش این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند ، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است»<br>۷. بعظی ها میگویند که این آیه با اصل یکم حقوق بشر تفاوت دارد ، در پاسخ این افراد باید گفت که در اسلام خرجی و نفقه و مهریه و آسایش زن بر شوهر واجب است و بر زن حتی شیر دادن بچه اش هم واجب نیست . و همین ارثیه ی دوبل هم خرج همسر و فرزندان فرد میشود.<br></font></font></font></span><br> text/html 2011-05-15T17:22:46+01:00 quran26.mihanblog.com reza khosravany گناه و آثار آن (2) http://quran26.mihanblog.com/post/14 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فرق گناهان کبیره و صغیره در چیست؟ آیا هر دو با توبه بخشیده می شود؟<br><br>‏در پاسخ توجه به چند نکتة اساسی ضروری به نظر می رسد:<br>1ـ گناه به معنی خلاف است و در اسلام هر کاری که بر خلاف فرمان خدا باشد، گناه است، مخالفت امر خدا، هر اندازه کوچک باشد، چون در پیشگاه عظمت الهی واقع می شود، بزرگ است. صغیر شمردن شدن آن ها نسبت به گناهان دیگری است که کبیره دانسته شده اند. از این منظر که گناه نافرمانی حق تعالی است، نمی توان هیچ گناهی را کوچک شمرد، چه این که کوچک شمردن گناه، از گناهان کبیره است (که در صورت عدم توبه) بخشیده نمی شود.(1)<br>از پیامبر اکرم(ص) روایت شده که «به کوچکی گناه منگرید، بلکه به بزرگی کسی بنگرید که نسبت به او گستاخی کرده اید».(2)<br>2ـ علمای اسلام با استفاده از آیات و روایات، گناهان را در مقایسة با خود آن ها و آثار و نتایج آن، به دو دسته صغیره و کبیره تقسیم کرده اند. این که ملاک و معیار در شناخت گناه صغیره از کبیره چیست، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. امور زیر را به عنوان ملاک گناه کبیره ذکر کرده اند:<br>الف) هر گناهی که در قرآن بر آن وعدة عذاب داده شده است.<br>ب) هر گناهی که در اسلام برای آن «حدّ» تعیین شده است، مثل شرابخواری، زنا و ... .<br>پ) هر گناهی که بیانگر بی اعتنایی و بی حرمتی به دین و مقدّسات دینی است.<br>ت) هر گناهی که از طرف شرع مقدّس، با شدت و تهدید از آن نهی شده باشد.<br>ث) هر گناهی که در قرآن یا سنّت پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) به کبیره بودن آن تصریح شده است.<br>3ـ در روایات، شمار گناهان کبیره متفاوت ذکر شده است. در بعضی روایات هفت گناه و در برخی نوزده گناه.<br>همین طور علمای اسلام آن را هفت و برخی ده و برخی بیست و بعضی سی و چهار و بعضی چهل و برخی بیشتر ذکر کرده اند. از مجموعة روایات و کلمات بزرگان دین می توان فهمید آن چه ذکر شده، به عنوان نمونه ها و مصادیقی از گناهان کبیره است.<br>جهت آگاهی بیشتر به کتاب «گناه شناسی» اثر استاد محسن قرائتی که توسط آقای محمد محمدی اشتهاردی تنظیم و نگارش یافته، یا کتاب کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن «تألیف سید هاشم رسول محلاتی و کتاب گناهان کبیره» آیت الله دستغیب مراجعه شود.<br>امام خمینی گناهان زیر را به عنوان گناهان کبیره مطرح کرده است:<br>1ـ نومیدی از رحمت خدا 2ـ ایمنی از مکر الهی 3ـ دروغ بستن به خدا و پیامبر 4ـ قتل 5ـ عاق پدر و مادر 6ـ خوردن مال یتیم7ـ نسبت زنا دادن 8ـ فرار از جنگ و جهاد 9ـ قطع رحم 10ـ سحر و جادو 11ـ زنا 12ـ لواط 3ـ سرقت 14ـ قسم دروغ 15ـ کتمان شهادت 16ـ شهادت به ناحق دادن 17ـ عهد شکستن 18ـ بیش از ثلث وصیت کردن 19ـ شراب نوشیدن 20ـ ربا خوردن 21ـ برای کار حرام مزد گرفتن 21ـ قمار بازی 22ـ خوردن گوشت مردار و خوک و خون و میته 24ـ در وزن خیانت کردن 25ـ هجرت به جایی که انجام وظیفه دینی ممکن نیست 26ـ کمک به ظالم 27ـ اعتماد به ظالم 28ـ حبس حقوق مردم 29ـ دروغ 30ـ تکبّر 31ـ اسراف 32ـ خیانت به امانت 33ـ غیبت 34ـ سخن چینی 35ـ سرگرمی به لهو و لعب 36ـ سبک شمردن حج 37ـ ترک نماز 38ـ ندادن زکات 39ـ اصرار بر گناهان کوچک.(3)<br>از آیاتی استفاده می شود همة گناهان صغیره و کبیره با توبه بخشیده می شود: مثلاً می فرماید: بگو ای بندگان من که بر خود اسراف ستم و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است».(4)<br>آیه با کلمه «جمیعاً» تصریح دارد بر این که توبه عمومیت دارد و همة گناهان را شامل می شود.<br>در آیة دیگر آمده است: «هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود که خدا آمرزنده و مهربان است».(5)<br>در این آیه هر گونه عمل سوء که تمام گناهان را فرا می گیرد، قابل توبه و بازگشت ذکر شده است.<br>در آیه دیگر همة مؤمنان را مخاطب قرار داده و می فرماید: «ای مؤمنان، همگی به سوی خدا باز گردید تا رستگار شوید».(6) واژة «جمیعاً» دلیل بر این است که هر گناهکاری دعوت به توبه شده است. اگر توبه دارای شمول و عموم نباشد، چنین دعوتی صحیح نیست.(7) پس صغیره یا کبیره بودن گناه تأثیری در قبولی یا عدم پذیرش توبه ندارد. ملاک، احراز شرایط توبه یعنی پشیمانی از گناه و عزم بر ترک آن و تدارک و جبران حق الله و حق الناس می باشد.</font></font><br> text/html 2011-05-15T16:26:06+01:00 quran26.mihanblog.com soroosh gholami گناه و آثار آن (1) http://quran26.mihanblog.com/post/13 <p> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مبحث گناه شناسی و شناخت گناهان کبیره و صغیره یکی از مهم ترین مسائل های پژوهش قرآنی است .&nbsp;</font></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در اهمیت این مبحث همین بس که خدا در سوره نسا فرموده </font></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اگر کسی با شناخت گناهان کبیره از آن بپرهیزد گناهان صغیره اش بفضل خدا بخشیده می شود .</font></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در این سری سعی میشود به حد بضاعت به بررسی این موضوع پرداخته شود .&nbsp;</font></font></p><p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font size="2"><br></font></span></p> text/html 2011-05-15T15:35:04+01:00 quran26.mihanblog.com reza khosravany اسلام دین شمشیر است یا نه؟ http://quran26.mihanblog.com/post/12 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family: "B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یا</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family: "B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حق</font></font></span><span dir="LTR" style='font-size:18.0pt; font-family:Times-Roman;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family: "B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یکی</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family: "B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">از</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شبهه</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">های</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مهمی</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">که</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">توسط</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بعضی</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ها</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">به</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اسلام</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">وارد</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">میشود</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">این</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">است</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">که</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اسلام</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دین</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شمشیر</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">زور</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">است</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">آن</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">را</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">به</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">زور</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بسط</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">گسترش</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">داده</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اند</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">چرا</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مسیح</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> (</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ع</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">) </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt; font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">عیسی</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> (</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ع</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">) </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">جنگ</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نکردند</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ولی</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حضرت</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">محمد</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> (</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ص</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">) </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">جنگ</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">کرد</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> . </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">این</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پست</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">به</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تک</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تک</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">سوالات</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پاسخ</font></font></span><span dir="LTR" style='font-size:18.0pt;font-family:Times-Roman;mso-bidi-font-family: "B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family: "B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">داده</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family: "B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">خواهد</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شد</font></font></span><span dir="LTR" style='font-size:18.0pt;font-family:Times-Roman; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> .</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family: "B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اسلام</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family: "B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دین</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">زور</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt; font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman;mso-hansi-font-family: Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شمشیر</font></font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:Times-Roman; mso-hansi-font-family:Times-Roman'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="AR-SA" style='font-size: 18.0pt;font-family:"B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">است</font></font></span><span dir="LTR" style='font-size:18.0pt;font-family: Times-Roman;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"'><o:p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></o:p></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">۱</font></font></span><span dir="LTR" style='font-size:18.0pt;font-family:Times-Roman;mso-bidi-font-family: "B Nazanin"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">. </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اولا</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نباید</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">کار</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">هر</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مسلمانی</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">را</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">به</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اسلام</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ربط</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">داد</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> . </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اگر</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دیدید</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">که</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مسلمانی</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">زور</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">میگوید</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دلیل</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نیست</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">که</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اسلام</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">زور</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">گفتن</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">را</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تائید</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">کند</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">! </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اگر</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">عمر</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">متعه</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">را</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لغو</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">کرده</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دلیل</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نمیشود</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">که</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ما</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">عمل</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">کنیم</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> !‌</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">برای</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">همین</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">است</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شیعه</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">متعه</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دارد</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">امام</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">علی</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">گفته</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">که</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اگر</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">عمر</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">متعه</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">را</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حرام</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نمی</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">کرد</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> . </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">جز</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شقی</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ترین</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">افراد</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">به</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">زنا</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">آلوده</font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: Times-Roman;mso-hansi-font-family:Times-Roman;mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span lang="FA" style='font-size:18.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نمیشد</font></font></span></p> text/html 2011-05-15T12:45:01+01:00 quran26.mihanblog.com reza khosravany فراماسونری http://quran26.mihanblog.com/post/11 <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:"B Traffic"; mso-font-alt:"Optima ExtraBlack"; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} @font-face {font-family:"B Badr"; mso-font-alt:"Optima ExtraBlack"; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Traffic";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-priority:99; mso-style-link:"Footer Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.25in right 6.5in; font-size:14.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Traffic";} span.FooterChar {mso-style-name:"Footer Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Footer;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Traffic";} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; text-align:justify; line-height:150%;} @page WordSection1 {size:595.35pt 842.0pt; margin:85.05pt 85.05pt 85.05pt 85.05pt; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><b><i><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></i></b></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">فراماسونری</font></font></b><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> و صهیونیزم</font></font></b></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اسفند ماه 1389</font></font></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پژوهشگر : رضا خسروانی</font></font></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دبیر: سید مهدی گتمیریان</font></font></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مقدمه</font></font></b></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">صهیونیزم ، اسرائیل ،‌فراماسونری ، نظم نوین جهانی و..... موضوعاتی هستند كه این روزها زیاد درباره شان می شنویم. درباره همه شایعاتی وجود دارند كه در میان عوام رایج اند ولی تقریباً شناختی كلی از</font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; </font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">آن در اذهان عموم هست. در این مقاله سعی شده موضوع ، علمی و دقیق بررسی شده و با منابع</font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; </font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مستحكم و بدون پرداختن به شایعات ، نگاشته شود.</font></font></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در ابتدا تصمیم گرفتم در مقاله اول ،‌به فراماسونری بپردازیم و پرونده آن را ، كه كلیدی ترین و پرحاشیه ترین موضوع ماست ببندم.</font></font></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></p> text/html 2011-05-13T08:18:03+01:00 quran26.mihanblog.com soroosh gholami جدول تطبیقی سن ابوطالب و پیامبر (ص) و خدیجه (ع) http://quran26.mihanblog.com/post/8 <div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ابوطالب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; پیامبر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; خدیجه</font></font></div><hr><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> یا 42 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 6 سالگی(مرگ مادر) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 21 ساله</font></font></div><hr><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 32 یا 44 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8 سالگی(مرگ پدربزرگ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 23 ساله</font></font></div><hr><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 یا 48 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 12 سالگی(سفر به شام) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 27 ساله</font></font></div><hr><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 38 یا 50 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 14 سالگی(فجار) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 29 ساله</font></font></div><hr><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 44 یا 56 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20 سالگی(حلف الفضول) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 35 ساله</font></font></div><hr><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 49 یا 61 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 25 سالگی(ازدواج) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 40 ساله</font></font></div><hr><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 59 یا 71 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 35 سالگی(تعمیر کعبه) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 50 ساله</font></font></div><hr><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 64 یا 76 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 40 سالگی(نزول وحی) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 55 ساله</font></font></div><hr><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;70 یا 82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 46 سالگی(شعب ابی طالب) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61 ساله</font></font></div><hr><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;74 یا 86 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;50 سالگی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;65 ساله</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (مرگ، سه روز پس از وفات خدیجه) &nbsp; &nbsp; &nbsp; (خروج از شعب ابطالب) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">(مرگ)</font></font></div> text/html 2011-05-13T07:06:22+01:00 quran26.mihanblog.com soroosh gholami پیوند نامه ی حضرت محمد(ص) http://quran26.mihanblog.com/post/7 <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عبد مناف : </font></font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هاشم &nbsp; &nbsp; بنی عبدشمس</font></font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(پدربزرگ اموی ها)</font></font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; مطلب &nbsp; &nbsp; نوفل</font></font></div><hr><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هاشم : عامر، شیبه عبدالمطلب &nbsp; &nbsp; اسد &nbsp; &nbsp; ابوصیفی &nbsp; &nbsp; نضله</font></font></div><hr><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عامر، شیبه عبدالمطلب (پسران) : حارث-عباس-ابوطالب(عبد مناف)-زبیر-حجل-مقوم-ضرار-ابولهب-عبدالله-حمزه</font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عامر، شیبه عبدالمطلب (دختران) : صفیه-ام حکیم البیضا-عاتکه-امیمه-اروا-بره</font></font></div><hr><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ابوطالب</font></font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(عبد مناف) : عقیل &nbsp; &nbsp; طالب &nbsp; &nbsp; جعفر &nbsp; &nbsp; حضرت علی(ع)</font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عبدالله : حضرت محمد (ص)</font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">* =&gt;&nbsp;</font></font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> حضرت علی(ع) پسر عموی حضرت محمد(ص) بودند</font></font></div> text/html 2011-05-13T04:54:05+01:00 quran26.mihanblog.com reza khosravany مجموعه کتاب هایی از استاد قرائتی http://quran26.mihanblog.com/post/6 <font size="3"> <font size="2">احتمالا شما تا به حال ، چه در تلویزیون و چه حضوری ، پای درس استاد قرائتی نشسته اید یا چند کتاب از تالیفات ایشان را خوانده اید . استاد قرائتی با سبک جالب کلاس های درسشان توانسته اند جوانان را به سمت درس خود جذب کنند و آنان را با اسلام واقعی آشنا کنند . در ادامه چند کتاب از تالیفات ایشان را برای دانلود آماده کرده ایم . <br></font></font><br> text/html 2011-05-06T17:59:57+01:00 quran26.mihanblog.com soroosh gholami خلقت آدم از خاک http://quran26.mihanblog.com/post/5 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Entezar &lt;---------&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تمام مفسرین با ادای جملات مختلف ولی در معانی یکسان، درباره آفرینش آدم چنین نوشته اند: هنگامی که خدامند تبارک وتعالی اراده کرد تا آدم را بیافریند زمین را خطاب فرمود که درصدد هستم از تو مخلوقی بیافرینم. گروهی از آن مرا اطاعت کنند و جمعی از اوامر من سرپیچی نموده و عصیان ورزند. درست کرداران در بهشت قرار خواهند گرفت و نابکاران و نابخردان جایگاهشان در جهنم خواهد بود. سپس جبرئیل را فرمود: از نقاط مختلف روی زمین از کلیه مواد آب ،خاک ،سنگ ،کوه و از مواد و عناصر مشحون مشتی خاک برگیر و بیاور. وقتی او رفت تا فرمان الهی را به اجرا در آورد ،زمین به زبان حال گفت :من به خدا پناه می برم ،هراسناکم از این که از من موجودی خلق شود که در راه خطا و گناه پا نهاده و در آتش جهنم بسوزد. این امر سبب شد تا جبرئیل دست خالی بازگردد و به خدا بگوید که زمین از این وضع ناراحت و به تو پناه می برد.</font></font></span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Entezar &lt;---------&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2011-05-06T17:55:54+01:00 quran26.mihanblog.com soroosh gholami فرشتگان http://quran26.mihanblog.com/post/4 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:1.3pt"><span style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">توضیح:</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:1.3pt;tab-stops:1.3pt"><span style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">فرشته</font></font></span><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family: IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span style="font-size: 24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">موجود</font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; </font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">فرا انسانی است که در بسیاری از ادیان</font></font></span><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span style="font-size:24.0pt;font-family: IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شناخته می‌شود . در</font></font></span><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یهودیت</font></font></span><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و مسیحیت</font></font></span><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family: IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span><span style="font-size: 24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و اسلام ، آنها معمولاً به عنوان پیام آوران از سوی خ</font></font></span><span style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دا</font></font></span><span style="font-size:24.0pt; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">عمل می‌کنند</font></font></span><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.</font></font></span><span style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> در مورد مختار بودن یا مجبور بودن فرشتگان نظر های </font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">متفاوتی است</font></font></span><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.</font></font></span><span style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> در باورهای عامیانه فرشته نماد پاکی و خیرخواهی است</font></font></span><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.</font></font></span><span style="font-size:24.0pt;font-family: IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">فرشته موجودی غیر مادی و آسمانی است که دستور های خداوند را اجرا می کند. در بیشتر دین ها</font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; </font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">، فرشتگان رابط میان خدا و جهان مادی هستند . برای ان ها درجه هایی قایل شده اند و در نتیجه ، با توجه به مقام و منزلتشان نام های مخصوصی پیدا کرده اند. فرشتگان وظایف گوناگونی دارند</font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; </font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.برخی مأمور دوزخ </font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و عده ای هم پیام آور وحی هستند . آنان در کار های این جهان نیز وظیفه های گوناگونی به عهده دارند</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:1.3pt;tab-stops:1.3pt"><span style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">فرهنگ نامه ی عمید :موجود آسمانی که دارای سیرت نیگو و صورت بسیار زیبا است و دیده نمی شود .</font></font></span><span style="font-size:24.0pt;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><o:p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font></o:p></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font><br> text/html 2011-05-06T17:47:52+01:00 quran26.mihanblog.com soroosh gholami iQuran http://quran26.mihanblog.com/post/3 <p align="center">دانلود نرم افزار iQuran برای iPhone</p><p align="center"><br></p><p align="center"><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://www.4shared.com/photo/Y-eVoR4Q/iQuran.html" alt=""><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://img.technospot.net/Quaran-Recitation-with-iQuran-Free-ipad-iphone-and-ipod-Touch-app.jpg" alt=""><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://www.4shared.com/file/eiOEVJeZ/iQuran_iphone.html" target="" title="">لینک دانلود</a><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://www.4shared.com/photo/Y-eVoR4Q/iQuran.html" alt=""><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://www.4shared.com/photo/Y-eVoR4Q/iQuran.html " alt=""></p> text/html 2011-05-06T09:56:47+01:00 quran26.mihanblog.com soroosh gholami ادواردو آنیلی، مرگی بی پاسخ http://quran26.mihanblog.com/post/2 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Entezar &lt;---------&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">"ادواردو آنیلی" که متاثر از انقلاب اسلامی ایران، مسلمان و شیعه شد؛ پس از</font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp; </font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پی بردن به ارزش های دین اسلام، دین خود یعنی مسیحیت را ترک و به اسلام روی آورد. وی پس از تغییر دینش اسم کوچک خود را از "آنیلی" به "مهدی" تغییر داد البته قبل از ان که وی مذهب خود را شیع کند اسم "هشام عزیز" را انتخاب کرده بود و برای همین در مکاتبات همان اسم "هشام عزیز" را استفاده می کرد ولی بعد از تشیع خود را "مهدی آنیلی" نامید و بر صدا زدن وی با این نام حساسیت بالایی داشت .</font></font></span><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Entezar &lt;---------&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Entezar &lt;---------&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></span></span></p> text/html 2011-05-05T08:10:06+01:00 quran26.mihanblog.com reza khosravany فاطمیه http://quran26.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;">یا حق <br><br><img src="http://www.ashoora.ir/index.php?option=com_datsogallery&amp;func=detail&amp;catid=135&amp;id=4086&amp;Itemid=14" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.ashoora.ir/index.php?option=com_datsogallery&amp;func=detail&amp;catid=135&amp;id=4086&amp;Itemid=14" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"> از فاطمه اكتفا به نامش نكنید<br> نشناخته توصیف مقامش نكنید<br> هر كس در او محبت زهرا نیست<br> علامه اگر هست سلامش نكنید<br> ...................................................................<br> پیغمبری كه عمری غمخوار امتش بود<br> روی كبود زهرا (س) اجر نبوتش بود؟<br> ....................................................................<br> زهرا كه شهید گشت بی جرم و گناه<br> هست از غم او، سینه ی عالم پر آه<br> ناموس خدا كجا و سیلی خوردن<br> لا حول و لا قوه الا بالله<br> ...................................................................<br> دل از غم فاطمه توان دارد، نه<br> و ز تربتِ او كسی نشان دارد، نه<br> آن تربتِ گمگشته به بَر، زوّاری<br> جز مهدی صاحب الزمان دارد، نه<br> ...................................................................<br> کاش نجار مدینه ، در مدینه در نمی ساخت<br> یا اگر می ساخت ، بهر خانه حیدر نمی ساخت<br> کاش ای شهر مدینه بی در و دیوار بودی<br> یا تو ای باغ فدک هرگز در این دنیا نبودی<br> ...................................................................<br> دانی که چرا صورت زهرا شده نیلی؟<br> می خواست رخش پیش عدو زرد نباشد<br> ای کاش یکی بود در آن کوچه و می گفت<br> آن کس که به زن حمله کند، مرد نباشد<br> ...................................................................<br> در حریم فاطمیّه مرغ دل پر می زند<br> ناله از مظلومی زهرای اطهر می زند<br> ...................................................................<br> منم زینب که بی دلدار مانده ست<br> به قلبم خون به چشمم خار مانده ست<br> نگاهم خیره می ماند همیشه<br> به آن خونی که بر دیوار مانده ست.<br> ...................................................................<br> بر عالمیان رحمت رحمان زهراست<br> در هر دو جهان سرور نسوان زهراست<br> نوری که دهد شاخه ی طوبی از اوست<br> کوثر که خدا گفته به قرآن زهراست<br> ...................................................................<br> بر حاشیه ی برگ شقایق بنویسید<br> گل تاب فشار در و دیوار ندارد<br> ...................................................................<br> سینه بود و میخ بود و در و آن بوته ی ناز<br> کوچه در کوچه، گل یاس مرا زخم زدند<br> </div>